THÔNG BÁO

Để nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác thống kê, kiểm kê đề nghị các đơn vị sử dụng phần mềm thống kê, kiểm kê (tk tools) của Tổng cục ban hành để tạo ra file .data cho đúng cấu trúc csdl thống kê, kiểm kê. Trước đây một số đơn vị sử dụng nhiều phần mềm khác nhau để tạo ra file .data và cập nhật lên phần mềm tk online dẫn đến database có rất nhiều dữ liệu sai cấu trúc ảnh hưởng đến các đơn vị khác khi truy cập vào hệ thống. Vì vậy chúng tôi đã dùng giải pháp kiểm tra trên hệ thống nếu phát hiện có file .data không đúng chuẩn, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu của đơn vị đó khỏi hệ thống để đảm bảo tốt nhất cho mục đích chung mong các đơn vị hợp tác. Xin chân thành cảm ơn!!!

Sau 15 ngày kể từ ngày thông báo trên hệ thống đơn vị không xử lý chúng tôi sẽ xóa dữ liệu của đơn vị đó khỏi hệ thống.