HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CÔNG CỤ THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAIVideo Hướng dẫn cài đặt công cụ thống kê kiểm kê 2019 - TKDesktop 2019
Giới thiệu tổng quan về phần mềm TKDesktop 20191. Bộ cài công cụ hỗ trợ thống kê, kiểm kê đất đai 2019 - TKDesktop 2019 - Ngày 30/7/2019
Tải tại đây
- Cập nhật lại biểu mẫu theo chuẩn TT27 - Chỉnh sửa hiệu năng của phần mềm và ...

1.1. Bộ cài công cụ hỗ trợ thống kê, kiểm kê đất đai 2019 - TKDesktop 2019 - Ngày 14/7/2019
Tải tại đây

2. Tài liệu hướng đẫn sử dụng Tải tại đây
3. Bộ dữ liệu mẫu Tải tại đây


Video Hướng dẫn cài đặt công cụ thống kê kiểm kê 2014Bộ cài công cụ hỗ trợ thống kê, kiểm kê đất đai Tải tại đây