HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CÔNG CỤ THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI


Hỗ trợ TK trực tiếp

1. Bộ cài công cụ hỗ trợ thống kê, kiểm kê đất đai 2019 - TKDesktop 2019 - Ngày 15/10/2019
Tải tại đây
- Cập nhật lại đơn vị hành chính một số địa phương
- Cập nhật lại chuyển đổi dữ liệu
- Cập nhật chức năng tạo bản đồ hiện trạng
- Cập nhật chức năng về đất ngập nước, khu vực tổng hợp
- Cập nhật liên quan đến nhãn khi biên tập trên V8
- Cập nhật hiệu năng của hệ thống
- Và một số chức năng khác
1.1 Bộ cài công cụ hỗ trợ thống kê, kiểm kê đất đai 2019 - TKDesktop 2019 - Ngày 30/7/2019
Tải tại đây
- Cập nhật lại biểu mẫu theo chuẩn TT27
- Chỉnh sửa hiệu năng của phần mềm và ...

1.2. Bộ cài công cụ hỗ trợ thống kê, kiểm kê đất đai 2019 - TKDesktop 2019 - Ngày 14/7/2019
Tải tại đây