HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CÔNG CỤ THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI


Hỗ trợ TK trực tiếp

1. Bộ cài công cụ hỗ trợ thống kê, kiểm kê đất đai 2019 - TKDesktop 2019
Tải tại đây - Version 2.9 - Ngày 20/05/2020

Để phục vụ việc tổng hợp số liệu các cấp được tốt nhất đề nghị địa phương update bản mới nhất về


2.8 TKDesktop 2019 - Ngày 22/03/2021 - Version 4.0
• Cập nhật chức năng đăng nhập mới.
• Cập nhật chức năng đồng bộ Đơn vị hành chính từ TK Online.


2.7 TKDesktop 2019 - Ngày 11/03/2021 - Version 4.0
• Cập nhật chức năng lấy Bộ số liệu cũ từ TK Online.
• Cập nhật chức năng đồng bộ Đơn vị hành chính từ TK Online.
• Bổ sung công cụ vẽ đường tròn theo bán kính cho trước.
• Các cập nhật và cải tiến khác...


2.6 TKDesktop 2019 - Ngày 09/01/2021 - Version 4.0
• Cập nhật các công cụ biên tập và chỉnh sửa địa chính.
• Cập nhật chức năng lấy và chuyển đổi nhãn cho lớp ThuaDat.
• Cập nhật chức năng sửa lỗi lines MRF Clean. Bổ sung tuỳ chọn hút điểm chưa snap.
• Cập nhật chức năng kiểm lỗi thuộc tính lớp ThuaDat.
• Bổ sung các kỳ thống kê, kiểm kê từ 2020 đến 2024.
• Cập nhật chức năng tải dữ liệu KhoanhDat và Bộ số liệu cũ từ TK ONLINE.
• Bổ sung và cập nhật Phụ lục 03.2 danh sách biến động. Thêm chức năng năng lấy dữ liệu từ lớp ThuaDat.
• Bổ sung chức năng vẽ trực tiếp nhãn Khoanh Đất từ thông tin thuộc tính.
• Cập nhật nhóm công cụ tạo Bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
• Cập nhật hệ thống biểu.
• Bổ sung và cập nhật các chức năng trong TAB DỮ LIỆU : Nhập thuộc tính từ Excel, Tìm kiếm theo thuộc tính hình học và styles, đọc SDE từ SQL Server, cập nhật import DGN,...
• Bổ sung các công cụ thay đổi nhanh màu và viền của đối tượng không gian vector trong TAB CHỈNH SỬA.
• Bổ sung công cụ chồng xếp bản đồ ONLINE : GoogleMap, VietbandoMap, Google vệ tinh,...
• Cập nhật HELP file.
• Các cập nhật khác...


2.5 TKDesktop 2019 - Ngày 02/07/2020 - Version 3.6
• Bổ sung loại đất kỳ trước cho khoanh kết hợp + đa mục đích.
• Cập nhật tính năng lấy mã loại đất kỳ trước khi chồng xếp không gian cho khoanh đất kết hợp + đa mục đích.
• Cập nhật StatusBar.
• Cập nhật import DGN.
• Cập nhật import CAD.
• Cập nhật import CSV.


2.4 TKDesktop 2019 - Ngày 26/06/2020 - Version 3.5
• Sửa lỗi đất ngập nước
• Sửa lỗi Import Dgn
• Sửa lỗi Import GML
• Cập nhật chức năng XỬ LÝ HÌNH HỌC\TẨY
• Cập nhật chức năng CHỈNH SỬA\TOPO VÙNG
• Bổ sung tuỳ chọn màu viền trùng với màu Fill khi tạo bản đồ hiện trạng
• Bổ sung tiện ích điều khiển danh sách lớp
• Thêm chức năng tuỳ chọn số lẻ khi hiển thị biểu và xuất Excel
• Thêm chức năng nhập liệu cho lớp vector.
• Thêm chức năng dịch chuyển dữ liệu về gốc toạ độ hoặc theo vị trí
• Thêm chức năng cập nhật thuộc tính theo mày RGB dựa trên thư viện styles
• Thêm các tuỳ chọn select trên lớp kích hoạt ở ĐÁNH DẤU category


2.3 TKDesktop 2019 - Ngày 25/05/2020
• Sửa hiển thị biểu 06a/TKĐĐ.
• Các cập nhật khác của hệ thống...


2.2 TKDesktop 2019 - Ngày 20/05/2020
• Sửa lỗi xuất *.dgn bị thoát chương trình.
• Sửa lỗi gửi TK Online bị thoát do lỗi xuất *.dgn.
• Cập nhật chức năng đồng bộ đơn vị hành chính trong vùng tranh chấp.


2.1 TKDesktop 2019 - Ngày 18/05/2020
• Sửa lỗi hiển thị lưới trên Windows 7 cho các biểu : 9, 10, 12,…
• Sửa lỗi Biểu 7.
• Bổ sung trường hợp đất ngập nước còn thiếu và loại đất đơn.
• Sửa lỗi gửi Biểu 12 lên Online.
• Không gộp khoanh nhỏ với DGT, DTL, SON và MNC khi tạo BĐHTSDĐ.
• Sửa lỗi tạo bản đồ hiện trạng với các khoanh có số lượng Points và Parts lớn.
• Thêm mới chức năng Import BĐHTSDĐ.
• Update kết nối và đồng bộ Online.
• Sửa lỗi xuất *.dgn cho lớp KhoanhDat và HienTrangSDDCapXa.
• Update icons cho cây Layers.


2.1 TKDesktop 2019 - Ngày 05/05/2020
• Bổ sung biểu 9 gửi Online.
• Bổ sung trường hợp đất ngập nước còn thiếu.
• Sửa lỗi gửi Biểu 12 lên Online.
• Sửa lỗi 6b của CT15.
• Cập nhật biểu CT15 gửi Online.
• Sửa lỗi xuất *.dgn import ngược lại bị thiếu thông tin khoanh đất.
• Cập nhật chức năng Build topo vùng.
• Các cập nhật khác…


2.0 TKDesktop 2019 - Ngày 14/04/2020
• Thêm phần thông báo khi gửi TK Online : Liệt kê các gói dữ liệu sẽ gửi kèm các yêu cầu cụ thể.
• Chỉnh sửa các cảnh báo hoặc lỗi rõ ràng hơn.
• Thêm progress bar khi đóng gói dữ liệu trước khi gửi.
• Bổ sung các bước hạn chế lỗi parser dữ liệu trước khi gửi lên Server.
• Ghi log vào TK Online để nhận biết người dùng có gửi dữ liệu hay không : Hỗ trợ Alert khi user đăng nhập vào hệ thống TK Online.
• Sửa lỗi một số khoanh phức tạp xuất dgn bị thoát chương trình.
• Cập nhật Biểu 9 và qui định thể hiện nhãn và mã lưu trữ.
• Đóng gói B14 gửi Online.
• Cập nhật chức năng đồng bộ danh mục ĐVHC từ Online.
• Sửa lỗi gửi các biểu CT15 lên Online.
• Cập nhật phần in ấn.
• Cập nhật file hướng dẫn sử dụng : bổ sung các qui định cho Đất Ngập Nước, Mã Loại Đất Kỳ Trước, Khu Vực Tổng Hợp, cập nhật ĐVHC,…
• Cập nhật năm kiểm kê cho bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
• Sửa lỗi sai index color khi xuất bản đồ hiện trạng ra file *.dgn.
• Bổ sung kiểm tra namKiemKe cho lớp HienTrangSDDCapXa khi đồng bộ lên TK Online.
• Cập nhật pattern cho bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở tỉ lệ 1/10000.
• Fix leak mem và các lỗi khác.


1.9 TKDesktop 2019 - Ngày 10/03/2020
• Cập nhật chức năng Gửi dữ liệu của cấp xã lên máy chủ TK Online.
• Cập nhật biểu 9.
• Sửa lỗi trích xuất mã loại đất kết hợp + đa mục đích và đa đối tượng khi chuyển đổi bản đồ khoanh đất từ *.dgn.
• Các cập nhật khác...


1.8 TKDesktop 2019 - Ngày 21/02/2020
• Cập nhật đơn vị hành chính mới nhất theo Tổng cục Thống Kê.
• Sửa lỗi kiểm tra khoanh đất kết hợp có nhiều hơn 2 loại.
• Bổ sung múi chiếu 6 độ trong hệ toạ độ VN2000.
• Các cập nhật khác trong core lõi của phần mềm.


1.7 TKDesktop 2019 - Ngày 04/02/2020
• Cập nhật lấy thông tin từ file *.pol.
• Cập nhật chức năng đổi ĐVHC.
• Cập nhật tạo bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã. Sửa lỗi gây đứng chương trình khi thực hiện liên tiếp một chuổi các hành động khác sau khi thay đổi ĐVHC.
• Thêm chức năng tổng hợp và tạo bản đồ hiện trạng sử dụng đất cho cấp huyện.
• Thêm chức năng tổng hợp và tạo bản đồ hiện trạng sử dụng đất cho cấp tỉnh.
• Sửa lỗi xuất bản đồ hiện trạng sư dụng đất ra *.dgn bị sai màu với các khoanh đa mục đích khi người dùng tự định nghĩa màu theo loại đất.
• Cập nhật 4 huyện không có cấp xã : Bạch Long Vĩ, Côn Đảo, Cồn Cỏ và Hoàng Sa.
• Bổ sung kiểm lỗi mã loại đất cho luaChuyenDoi và datNganNuoc.
• Cập nhật biểu 12.
• Bổ sung biểu 11 cho cấp huyện/tỉnh.
• Cập nhật đồng bộ dữ liệu với máy chủ của TK Online.
• Các cập nhật khác trong core lõi của phần mềm.


1.6 TKDesktop 2019 - Ngày 19/12/2019
1. Khoanh Đất :
• Bổ sung mã loại đất mới : đất kết hợp + đa mục đích + đa đối tượng lưu ở Level 36. Chi tiết xem ở file hướng dẫn (nhấn F1).
• Khi chuyển đổi bản đồ khoanh đất => hỏi trước khi xoá các lớp không phải là cấu trúc của khoanh đất.
2. Đồng bộ Online :
• Cập nhật chức năng đồng bộ Online bằng tài khoản được cấp.
3. Khác :
• Cập nhật các chức năng core lõi.
• Sửa lỗi text cho Mũi tên hướng bắc trong tạo khung bản đồ hiện trạng.


1.5 TKDesktop 2019 - Ngày 07/12/2019
1. Chung :
• Chuyển đổi khoanh đất : Xoá các lớp không phải của bản đồ khoanh đất. Hỏi trước khi xoá.
• Chuyển đổi địa chính : không xoá dữ liệu cũ.
• Sửa lỗi tắt ứng dụng khi đổi đơn vị hành chính hoặc thỉnh thoảng khi khỏi động.
• Thêm chức năng backup dữ liệu của TK Desktop.
• Cập nhật đơn vị hành chính mới nhất theo Tổng Cục Thống Kê.
2. Biểu :
• Nâng cấp, sửa lỗi và tăng tính đúng đắn của dữ liệu khi tổng hợp biểu.
• Sửa lỗi biểu 5, 6, 8 và 12.
• Cập nhật biểu 6b, 6c của CT15.
• Bổ sung các ràng buộc dữ liệu thuộc tính khi tổng hợp biểu.
• Bổ sung chức năng chuyển đổi từ Excel cho Phụ Lục 3.02.
3. Mã Loại Đất Kỳ Trước :
• Nâng cấp chức năng chồng xếp 2 lớp không gian để lấy mã loại đất kỳ trước tự động.
• Thêm cột Ghi Chú vào danh sách lỗi để người dùng dễ biết nguyên nhân và kiểm tra.
• Thêm chức năng Xem hình dáng theo màu loại đất và thông tin nhãn của các khoanh kỳ trước liên quan với khoanh nhận dạng lỗi.
4. Bản Đồ Hiện Trạng :
• Bổ sung lưới kilomet với các bản đồ có tỉ lệ >= 1/10000.
• Định dạng font chữ cho Biểu Ký.
• Định dạng font chữ cho Cơ Cấu Diện Tích.
• Chú Dẫn : sắp xếp lại mã loại đất theo thứ tự NNP, PNN, CSD. Thêm ranh giới hành chính.
• Cập nhật bản đồ Việt Nam có 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bổ sung các đảo khác cho toàn quốc.
• Cập nhật Font chữ cho nhãn loại đất.
• Thêm tuỳ chọn cho phép người dùng chọn màu loại đất cho khoanh đa mục đích.
• Cập nhật thư viện styles cho Thống Kê, Kiểm Kê.
5. Core Lõi :
• Cập nhật tính năng.
• Bổ sung các files hệ thống.
• Sửa lỗi.


1.4 TKDesktop 2019 - Ngày 15/11/2019
Tải tại đây
- Sửa lỗi tạo khoanh đất từ thửa với thửa đa mục đích nhưng có diện tích đa mục đích bị sai ; Đưa ra cảnh báo và tính toán lại diện tích đa mục đích.
- Đưa tuỳ chọn gộp các khoanh nhỏ ra ngoài.
- Bổ sung chức năng kiểm lỗi và parser.
- Cập nhật lại danh sách đơn vị hành chính mới nhất theo Tổng cục Thống Kê
- Cải tiến hiệu năng hoạt động.
Bản Đồ Hiện Trạng Sử Dụng Đất
- Tính toán Font Height theo tỉ lệ bản đồ.
- Cho phép chọn loại đất để Fill màu đối với các khoanh đa mục đích.
- Tạo 2 lớp : Đường địa giới hành chính và lớp địa phận xã
- Khung In : Các tools dàn layout in tự động cho bản đồ hiện trạng
- Và một số chức năng khác
Biểu :
- Cập nhật biểu CT15 Công Ích Xã.
- Bổ sung biểu CT15 Satlo.
Auto Update :
- Cập nhật plugin Cập Nhật version mới tự động khi có internet.
Layout In Ấn :
- Bổ sung chức năng IN ẤN bản đồ.


1.3 TKDesktop 2019 - Ngày 15/10/2019
Tải tại đây
- Cập nhật lại đơn vị hành chính một số địa phương
- Cập nhật lại chuyển đổi dữ liệu
- Cập nhật chức năng tạo bản đồ hiện trạng
- Cập nhật chức năng về đất ngập nước, khu vực tổng hợp
- Cập nhật liên quan đến nhãn khi biên tập trên V8
- Cập nhật hiệu năng của hệ thống
- Và một số chức năng khác

1.2 TKDesktop 2019 - Ngày 30/7/2019
Tải tại đây
- Cập nhật lại biểu mẫu theo chuẩn TT27
- Chỉnh sửa hiệu năng của phần mềm và ...

1.1. TKDesktop 2019 - Ngày 14/7/2019
Tải tại đây